RAMOWY PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU KIELCE ZKwP


30 lipca 2021 (piątek)

Kielce, ul.Śląska 10, godz.16.00


 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór asesorów.
 3. Powołanie Komisji Mandatowej.
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia (Protokół do wglądu w siedzibie oddziału).
 9. Przedstawienie sprawozdań:
  • - z działalności Zarządu Oddziału,
  • - z działalności Oddziałowej Komisji Hodowlanej,
  • - finansowe,
  • - Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
  • - Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły.
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 14. Wybór delegata na Zjazd Delegatów.
 15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.