RAMOWY PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU KIELCE ZKwP


6 stycznia 2019 (niedziela)

Kielce, ul.Śląska 10, godz.10.00


 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Powołanie Komisji Mandatowej.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia (Protokół do wglądu w siedzibie oddziału).
 8. Przedstawienie sprawozdań:
  • - z działalności Zarządu Oddziału,
  • - z działalności Oddziałowej Komisji Hodowlanej,
  • - finansowe,
  • - Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
  • - Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły.
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 13. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 14. Wybór na okres kadencji:
  • - członków Zarządu Oddziału,
  • - członków Komisji Rewizyjnej,
  • - członków Sądu Koleżeńskiego.
 15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków